Reklamace

Reklamácia so sebou nikdy nenesie nič príjemné, ale v Legeniu ich zvládame ľavou zadnou, rýchlo a vždy k spokojnosti zákazníka.

Čo je dôležité vedieť

 • Reklamácie vždy riešime k spokojnosti zákazníka!
 • Vždy odporúčame nás najskôr kontaktovať a všetko dohovoriť vopred.
 • Kontaktujte nás na zaslanie štítku pre spätný odber.

Ďalšie informácie o reklamáciách

 • Záruku na predávaný tovar poskytuje predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je v on-line katalógu na webových stránkach legenio.sk uvedené u daného produktu inak, jezáručná dobana produkty všetkých značiek24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodbornou montážou či iným neodborným uvedením do prevádzky, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, že výrobca či ním poverený odborný servis preukáže, že kupujúci neoprávnene do výrobku zasiahol po odstránení pečate výrobcu, alebo že došlo k mechanickému poškodeniu tovaru.
 • Miestom uplatnenia reklamácie jepredajné miesto predávajúceho – MAGRATEA s.r.o., Kateřinská 9, 695 01 Hodonín, tel.: 605 206 559. O uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru je nutné spísať zápisnicu o reklamácii, kupujúci v ňom uvedie, ako požaduje v rámci možností daných zákonom (porov. ust. § 2106 Občianskeho zákonníka) reklamáciu vybaviť. V záujme rýchlejšieho vybavenia však odberateľ môže reklamáciu uplatniť priamo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku danej značky, ak je to uvedené pri výrobku. Možnosť reklamácie na výdajných miestach musí byť vopred dohodnutá.
 • Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzavretie kúpnej zmluvya to najlepšie predložením (zaslaním) dokladu o nákupe – faktúry alebo objednávky a podrobne popísať vadu výrobku. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, to znamená vrátane všetkých manuálov, iného prípadného príslušenstva a podobne, pokiaľ možno aj zabalený v pôvodnom obale. V prípade nepredloženia záručného listu (faktúry) či pochybnostiach predávajúceho o tom, že s údajmi v ňom bolo manipulované, môže predávajúci reklamáciu odmietnuť.
 • Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu,najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.
 • Beh lehotypre vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 • Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 • Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník. V prípade oprávnenej reklamácie, náklady na dopravu tovaru uhradí predávajúci, na základe doloženej kópie dokladu kupujúceho o zaplatení dopravy. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 • Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať.
 • Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.
 • Odporúčame pred zaslaním tovaru na reklamáciu s nami závadu najskôr konzultovať!
 • V prípade dostupnosti niektorého z výdajných miest je možnosť využiť zaslanie výrobku na reklamáciu ZADARMO! Kontaktujte nás, prosím!
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveniePovoliť všetko